Request a quote
04
Sep
2015

Flowability of powders featured in Dansk Kemi

Powders are widely used in a range of applications within the pharmaceutical, chemical, metallurgical and food industries. They are three-phase systems containing complex and variable solid particles, as well as an unquantified amount of air and a degree of moisture. As a result, powder behaviour is an intricate interaction of all three phases and is influenced by a vast array of parameters. This makes both measurement and processing demanding.

Pulver er meget udbredt i en række anvendelser inden for farmaceutisk, kemisk, metal og fødevareindustrien. De er trefasede systemer, der indeholder komplekse og variable faste partikler, samt en ukvantificeret mængde luft og en vis fugtighed. Dette betyder, at pulvers adfærd er et indviklet samspil af alle tre faser og påvirket af en bred vifte af parametre. Dette gør både måling og bearbejdning krævende.

In the latest issue of Dansk Kemi, Freeman Technology explores why the way in which a powder flows is one of the most important aspects of its behaviour. Ensuring that powders flow through a plant in a reliable, controlled way is a significant challenge. However, the properties that dictate flow also influence many other unit operations, such as blending and die filling. When a powder moves, the particles within it need to move with respect to each other. The ease with which this occurs determines how readily the powder will flow. This simple statement immediately helps identify factors that influence powder flow.

I det seneste nummer af Dansk Kemi, udvikler Freeman Technology et raesonnement, hvordan den måde, hvorpå et pulver strømmer, er en af de vigtigste aspekter i dets adfærd. Det er en betydningsfuld udfordring at sikre, at pulvere flyder gennem et anlæg på en pålidelig, kontrolleret måde. Men de egenskaber, der bestemmer flowet, påvirket også mange andre enhedsoperationer, såsom blanding og påfyldning af forme. Når et pulver bevæger sig, behøver partiklerne, som det består af, at bevæge sig i forhold til hinanden. Den lethed, hvormed dette sker, bestemmer, hvor let pulveret vil strømme. Dette enkle udsagn hjælper umiddelbart til at identificere faktorer, der påvirker pulverflow.

Although there are many powder testing techniques available, the article suggests that in order to deliver true value, methods must be reliable, reproducible and relevant. Techniques that meet these essential criteria can guide formulation specialists and process engineers through the challenges of working with powders. In order to obtain an in-depth understanding of how a powder will behave in different situations a multivariate approach is in most cases a necessity.

Selvom der er mange pulvertestteknikker til rådighed, argumenterer artiklen for, at metoder skal være pålidelige, reproducerbare og relevante for at opnå sande værdi. Teknikker, der opfylder disse væsentlige kriterier, kan guide formuleringspecialister og procesingeniører gennem udfordringerne ved arbejdet med pulver. En multivariat tilgang i de fleste tilfælde en nødvendighed for at opnå en dybdegående forståelse af, hvordan et pulver vil opføre sig i forskellige situationer.

To read the article in Danish, please visit Dansk Kemi, or contact us for more information.